Camping d' Hof

Grenzend aan het Bovenwiede & de Dorpsgracht van Giethoorn

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aangaat (de klant) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2. Betaling
2.1 Bij aanmelding van een campingplaats/arrangement dient binnen uiterlijk een maand na totstandkoming van de overeenkomst per groep een aanbetaling te worden gedaan.
2.2 Het restant van de reissom dient uiterlijk een maand voor aanvang van de tocht in het bezit te zijn van v.o.f. Camping d’Hof, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3. Reissom
3.1 In de gepubliceerde reissom zijn inbegrepen, alles onder de kop INCLUSIEF omschreven zaken.
3.2 Niet in de reissom zijn inbegrepen:
a) het vervoer, tenzij anders en schriftelijk is overeengekomen;
b) de kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten, en annuleringverzekering;
c) evt. meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen.
3.3 De onder 3.2 punt c genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf verrekend met betreffende leverancier.
3.4 Tenzij anders vermeld gelden alle gepubliceerde prijzen per persoon.
3.5 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren ten tijde van het opstellen van de programma’s. V.o.f. Camping d’Hof behoudt zich het recht voor om voor het totstandkomen van de boeking de prijs te wijzigen wanneer daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

Artikel 4. Wijzigingen door de deelnemer(s)
De reservering kan door de klant worden gewijzigd indien en voorzover dit mogelijk is.

Artikel 5. Annuleringen
5.1 Indien een reservering wordt ongedaan gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
a) bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip € 100
b) bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip 50% van de reserveringssom.
c) bij annulering meer dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 75% van de reserveringssom.
d) bij annulering minder dan drie dagen voor bedoeld tijdstip 100% van de reserveringssom.
5.2 Annuleringen dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren.
5.3 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot 2 werkdagen voor vertrek uiterlijk 12.00 uur kosteloos worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen (zie 5.1) toegepast.

Artikel 6. Niet doorgaan van het programma; wijzigingen door v.o.f. Camping d’Hof
6.1 Indien door omstandigheden, die uitsluitend in de eigen bedrijfsvoering van v.o.f. Camping d’Hof zijn gelegen, door v.o.f. Camping d’Hof wordt besloten, dat het programma’s niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht v.o.f. Camping d’Hof zich tot onverwijlde kennisgeving van de klant.
6.2 Bij niet doorgaan verplicht de v.o.f. Camping d’Hof zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom.

Artikel 7. Alg. voorbehoud
7.1 V.o.f. Camping d’Hof behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute en de bijbehorende accommodatie, indien hiertoe gegronde redenen bestaan.
7.2 V.o.f. Camping d’Hof aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en nader voorlichtingsmateriaal, voorzover door derden uitgegeven.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 Door v.o.f. Camping d’Hof wordt, tenzij dit aan opzet en/of grove schuld van v.o.f. Camping d’Hof is te wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, vernieling, verlies of diefstal veroorzaakt tijdens of ten gevolge van de tocht.
8.2 V.o.f. Camping d’Hof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een dagtocht niet kan doorgaan.
8.3 Indien en voorzover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. 8.4 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke te vergoeden.

K.v.K. Oost Nederland 05019273

U kunt de algemene voorwaarden ook Algemene voorwaarden.